• SPRAWY PRAWNE

  • SPRAWY RODZINNE

  • SPRAWY SPOŁECZNE

Sprawy spadkowe i majątkowe

 

Dziedziczenie, testamenty, zachówek

Za życia gromadzimy majątek, zwykle z myślą o pozostawieniu go naszym potomnym i ułatwieniu im lepszego startu w dorosłym życiu. Nikt jednak nie czeka na śmierć i nie jest na nią przygotowany. Warto zatem za życia zastanowić się co chcemy zrobić z dorobkiem naszego życia i komu go przekazać. Spadkobiercy mogą otrzymać od nas spadek w formie testamentu, darowizny lub dziedziczyć na mocy ustawy dotyczącej zasad dziedziczenia. Sprawy spadkowe to zwykle długi i żmudny proces. Dlatego przyjrzymy się bliżej takim terminom jak dziedziczenie, testamenty, zachowek czy odpowiedzialność za długi.

 

Śluby i rozwody

 

Ślub konkordatowy

Według polskiego prawa sam ślub kościelny nie jest aktem prawnym. Wymagane jest również zawarcie ślubu cywilnego lub spełnienie warunków tzw. ślubu konkordatowego.

Dla kogo ślub konkordatowy?

Ślub wyznaniowy (konkordatowy) będzie miał skutki cywilne, jeśli:

·       jesteście pełnoletni

·       nie pozostajecie w innym związku małżeńskim

·       brak między Wami jakiegokolwiek spokrewnienia w linii prostej (relacje typu brat-siostra, ojciec-córka)

·       brak między Wami spowinowacenia w linii prostej (relacje typu synowa-teść)

·       brak stosunku przysposobienia (osoba adoptowana i osoba adoptująca)

Ograniczenia:

W sytuacjach wyjątkowych o możliwości zawarcia ślubu decyduje sąd:

·       jeśli kobieta jest niepełnoletnia, lecz ma ukończone 16 lat

·       w przypadku spowinowacenia

·       w przypadku choroby psychicznej lub niedorozwojem umysłowym osoby chcącej zawrzeć związek

 

Każdy z nas na co dzień styka się z problemami natury społecznej czy też prawnej. Szeroko pojęta polityka społeczna, dotyka spraw, z którymi spotyka każdy z nas, dotyczą one bowiem kształtowania warunków życia, stosunków społecznych, zabezpieczenia podstawowych potrzeb materialnych i tych niematerialnych każdego człowieka jak również zapewnienie ładu społecznego. Głównie są to problemy dotyczące:

  •         rodziny i dzieci
  •         bezrobocia
  •         sprawy mieszkaniowe
  •         sprawy majątkowe i spadkowe
  •         odszkodowania

Dla Was będziemy się zajmować w głównej mierze sprawami natury rodzinnej i prawnej. Będziemy poruszać sprawy majątkowe i spadkowe, kiedy przyjąć a kiedy odrzucić spadek, i czy spłacić pozostałych spadkobierców.

Podpowiemy jakie dokumenty będą Ci potrzebne do zawarcia małżeństwa, jak sprawnie przeprowadzić rozwód i podzielić majątek, kto może sprawować opiekę nad dziećmi i o jakie alimenty możesz się starać.

Czy znasz obowiązki dziecka i swoje względem szkoły i nauki? Te i inne, ważne dla każdego tematy będziemy przybliżać każdego dnia, tak aby zwiększyć Waszą świadomość społeczną i prawną i uprościć codzienną przeprawę przez stosy dokumentów.

 

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

Obowiązek szkolny

Polska Konstytucja oraz Konwencja o prawach dziecka reguluje prawo do nauki dla każdego dziecka. Obowiązek nauki, powinien być spełniony w trakcie:

·       obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

·       obowiązku szkolnego,

·       obowiązku nauki.

Dziecko, które ukończyło 6 rok życia jest zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania szkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek szkolny rozpoczyna się w roku szkolnym, w którym dziecko będzie kończyć 7 rok życia a kończy wtedy, kiedy ukończy ono 18 rok życia. Obowiązek ten polega na przymusowym uczęszczaniu dziecka do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Na rodzicach (prawnych opiekunach) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, również spoczywają obowiązki:

·       zgłoszenia dziecka do szkoły

·       zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do szkoły

·       zapewnienie dziecku warunków, które umożliwiają przygotowanie do zajęć.